1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

prawniske pokiwy

1. Wobsah internetneho poskitka

Njerukujemy ani za aktualitu, porjadnosć, dospołnosć, kwalitu a stajnu disponujomnosć  poskićenych informacijach ani za wuwostaće druhich techniskich mylenjow.

Njedźiwajo na § 675 wotrězk 2 byrgarskeho zakonja (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) płaći slědowace wobmjezowanje rukowanja za naše poskitk informacijach: Swobodny stat Sakskeje a swoje sobudźěłaćerjo njerukuja za škody kotrež nastanu přez wužiwanje abo njewužiwanje informacijach poskićanych w internetnym poskitku. Wuzamknjenje rukowanja njepłaći, dalokož předpisy § 839 BGB (rukowanje za ranjenje hamtskich winowatosćow) su přisłušne. Za ewentualne škody, kotrež su načinjene při wuwołanju abo dele nakładowanju datow přez computerowe wiry abo při instalaciji abo wužiwanju software so njerukuje.

Wudawaćel je wuraznje woprawnjeny dźěle stronow abo cyłkowny poskitk bjez wosebiteho připowědźenja změnić, wudospołnić, cofnyć abo wozjewjenje nachwilnje abo doskónčnje zastajić.

W tutym internetnym poskitku so njepřewjedźe prawniske poradźowanje. Tajke poradźowanje je přewostajene jenož prawniske poradźowanym powołanjam. Njemóžemy zaručeć zo online wotwołajomna wersija jednoho dokumenta wotpowěduje eksaktnje oficielnemu tekstej organow publikacije.

 

2. Linki a pokazki (disclaimer)

Zamołwitosć poskićowarja słužby so wobmjezuje bjezwuwzaćnje na swójske wot poskićowarja słužby poskićene wobsahi (§ 7 wotrězk 1 zakonja wo telemedijach [Telemediengesetz – TMG]). Tuta internetna strona wopřima jako informacije tež wotpowědnje woznamjenjene linki abo pokazki na internetne strony druhich. Přez tajke prěčne pokazki je jenož přistup za wužiwanje tajkich wobsahach sposrědkowany. Tola zamołwity za tajke cuze wobsahi je jenož poskićowar kotřiž staji tute wobsahi k dispoziciji. To płaći tež w padźe awtomatiskeho krótkotrajneho mjezyskładowanja informacijow druhich (§ 8 wotrězk 2 TMG). We ramiku prěnjeho linkowanja je był pruwowane jeli přez pokazki chłostajomne abo ciwilne zamołwitosć je wuskutkowane. Při tym njezakonske wobsahi na linkowanych/zwjazanych stronach njebyli widźomne. Wudawaćel so distancuje wuraznje wot pozdźišo přewjedźenych změnow kotřiž su snano wjedli na njezakonskosć wobsahach tutych stronow. Stajna wobsahowa kontrola linkowanych/zwjazanych stronow bjez konkretnych pokazkow na ranjenje prawa njeje přicpějomna. Jeli zhonimy zo jedne konkretne linkowanje wuskutkuje chłostajomne abo ciwilne zamołwitosć, wotpowědna pokazka budźe hnydomnje wotstronjena dalokož to je technisce móžno a přicpějomnje.

Za ilegalne, zmylne abo njedospołne wobsahi a předewšěm za škody kotřiž nastanu přez wužiwanje abo njewužiwanje informacijow druhich rukuje jenož poskićer strony na kotruž je pokazane, nic tón kotryž jenož pokaza přez linki na jednotliwe wozjewjenje.

 

3. Awtorske a znamješkowe prawo

Jeli so hinak njedźěli wšě strony na tutym informaciskim serweru su podrjadowane awtorskemu prawu (copyright). To płaći předewšěm za teksty, wobrazy, grafiki, zwukowe dataje, wideodataje abo animěrowane dataje inkluziwnje jich zarjadowanje na internetnych stronach. Rozmnožowanje abo wužiwanje tajkich stronow (abo jich dźělow) we druhich elektroniskich abo ćišćenych publikacijach a jich wozjewjenje (tež w interneće) je jenož dopušćene po prjedawšim přizwolenju přez wudawaćela mjenowany w impresumje.

Reprint a wuhódnoćenje nowinarskich wozjewjenjow a narěčow su dowolene z zdźělenjom žórla. Přizwolenje za publikaciju internetnych stronach móže wudawaćel mjenowany w impresumje wuprajić. Nimo toho wobrazy, grafiki, tekstowe abo druhe dataje móža być cyłkownje abo dźělnje podrjadowane awtorskemu prawu druhich.

Wšě w internetnym poskitku mjenowane a w datym padźe přez druhich škitane znamješka markow a tworow (Marken- und Warenzeichen)  su dospołnje podrjadowane postajenjam w datych wobstejnosćach płaćiweho znamješkoweho prawa a wobsydnym prawam jednotliwych zapisanych wobsedźerjow. Njeje dowolene wotwodźeć jenož wot mjenowanja markowych znamješkow w našim internetnym poskitku zo tute znamješka njesu škitane přez prawa druhich.

Marginalspalte

© Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen