1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

stawizny

zachod k sydarni Wustawoweho sudnistwa

zachod k sydarni Wustawoweho sudnistwa
(© fotograf: Ingo Jung)

„Prawodawstwo wukonjeja w mjenje ludu wustawowe sudnistwo a druhe sudnistwa (…)“ (artikl 77 wotst. 1 wustawy Swobodneho stata Sakskeje [SächsVerf] vom 26. Mai 1992).

Předchadnik dźensnišeho wustawoweho sudnistwa bě statne sudnistwo sakskeho kralestwa, wutworjene z wustawu z lěta 1831. Wone bu „k sudniskemu škitej wustawy (…) załožene“ a měješe mjez druhim „wo jednanjach předstejićerjow ministerstwow rozsudźić, kotrež so na přewrót wustawy měrja abo zranjenje jednotliwych dypkow wustawy nastupaja (§ 142). Dale móžachu so knježerstwo abo stawy w padźe dwělow při wułožowanju wustawy na statne sudnistwo wobroćić, dalokož njemóžachu tute njedorozumjenja přez wujednanje wotstronić; w tajkich padach płaćeše rozsud sudnistwa jako awtentiska interpretacija wustawy a bě za wšitkich zawjazowaca (§ 153).

Statne sudnistwo wobsteješe z prezidenta a dwanaće dalšich sudnikow, z kotrychž běchu šesćo powołanscy sudnicy a znajmjeńša dwaj wučencaj na polu prawa. Prezident a powołanscy sudnicy buchu wot krala pomjenowani, mjeztym zo wuzwoli kóžda z dweju komorow zhromadźizny stawow třoch z dalšich šěsć sudnikow
(§ 143).

Z kóncom kralowskeho mócnarstwa a wuwołanjom Swobodneho stata Sakskeje w lěće 1918 wotstroni so tež statne sudnistwo. Hač k zběhnjenju statneje samostatnosće krajow w lěće 1952 běše za prawniske zwady nastupace krajnu wustawu w Swobodnym staće Sakskej statne sudnistwo Němskeho mócnarstwa ze sydłom w Lipsku zamołwite (artikl 19 wustawy Němskeho mócnarstwa z dnja 11. awgusta 1919). W tajkich padach bě mjez druhim prezident Sakskeho wyšeho zarjadniskeho sudnistwa čłon statneho sudnistwa (§ 18 čo. 1, § 31 Zakonja wo Statnym sudnistwje z dnja 9. julija 1921).

W lětach po 1945 njezarjadowa so hižo žane wustawowe sudnistwo. Město toho wobsahowaše artikl 60 sakskeje wustawy z dnja 28. februara 1947 rjadowanje, zo su „porjadnje wozjewjene zakonje (…) za cyłkowne wukonjenje prawa a za zarjadnistwo zawjazowace. Sudnik nima prawosć zakonjow po wustawje pruwować. Jeli nastanu dwěle na wustawowej prawosći porjadnje wozjewjenych zakonjow, rozsudźi wo tym krajny sejm, kotremuž předpołoži wustawowy wuběrk wotpowědny namjet“.      
                      
Hakle sakska wustawa z dnja 26. meje 1992, kotraž nabu 6. junija 1992 płaćiwosć, postaja w swojim artiklu 77 wotst. 1 wutworjenje wustawoweho sudnistwa. Artikl 81 sakskeje wustawy wobsahuje postajenja wo kompetencach a zestawje sudnistwa, přewostaji pak nadrobniše rjadowanje jednanja a organizacije zakonjedawarjej.

Ze Zakonjom wo Wustawowym sudnistwje Swobodneho stata Sakskeje (SächsVerfGHG) z dnja 18. februara 1993, kotryž nabu 5. měrca 1993 płaćiwosć, je Sakski krajny sejm jako prěni w nowych zwjazkowych krajach swoje wustawowe sudnistwo załožił, kotrež ma swoje sydło w Lipsku.

Dnja 15. junija 1993 buchu prěni čłonojo sudnistwa a jich zastupjerjo w Sakskim krajnym sejmje spřisahani a zeńdźechu so samsny dźeń k swojemu prěnjemu posedźenju.

Marginalspalte

© Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen