1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

powšitkowne pokiwy k wustawowej skóržbje

Wustawowu skóržbu zapodać móže kóžda wosoba, kotraž čuje so přez zjawnu móc Swobodneho stata Sakskeje w zakładnych prawach, garantowanych wot wustawy Swobodneho stata Sakskeje, zranjena (art. 81 wotr. 1 čo. 4 Sakskeje wustawy, § 27 wotr. 1 zakonja wo Wustawowym sudnistwje Sakskeje). Při tym ma so sćěhowace wobkedźbować:

1. Předmjet
Wustawowe sudnistwo Swobodneho stata Sakskeje móže njekonformosć akta zjawneje mocy Swobodneho stata Sakskeje ze Sakskej wustawu zwěsćić, na př. sakski zakoń za njepłaćiwy deklarować abo přećiwowustawowy rozsud sakskeje zarjadniskeje instancy a/abo sakskeho sudnistwa zběhnyć a nalěžnosć k nowemu wobdźěłanju sudnistwu sposrědkować. Zwjazkowe zakonske rjadowanja njemóža so stać z předmjetom wustawoweje skóržby při Wustawowym sudnistwje. Runje tak njemóža so druhe zaměry, kaž wozjewjenje chłostajomneho skutka abo prawo na zarunanje škody, z pomocu wustawoweje skóržby docpěć. Z wustawowej skóržbu nadběhowane zarjadniske abo sudniske rozsudy njepřepruwuja so w połnym rozměrje, ale jenož nastupajo wustawoprawniske přeńdźenja. Samo by-li wuhotowanje jednanja, zwěsćenje a hódnoćenje wěcneje wobstejnosće, wułožowanje zakonja abo jeho nałožowanje na jednotliwy pad  zmylki wobsahowało,  njewoznamjenja to same za so, zo su zakładne prawa  zranjene.

2. Wučerpanje prawniskeho puća
Wustawowa skóržba je powšitkownje hakle dowolena, hdyž běchu do toho wšitke druhe přez wotpowědne jednanske porjady přizwolene prawniske srědki (na př. powołanje, rewizija, hóršenje, porok słyšenja) wučerpane, kiž pak běchu njewuspěšne, a hdyž njeje druheje móžnosće, zo by so porokowane zranjenje zakładnych prawow wotstroniło.
Zakonje, prawniske rjadowanje abo wustawki hodźa so jenož wuwzaćnje  direktnje z wustawowej skóržbu nadběhować – mjenujcy potom, hdyž  wobćežuja skóržbnika bjezposrědnje. Jeli dóńdźe k zranjenju zakładnych prawow hakle přez dalši akt zwoprawdźenja, je trjeba najprjedy  tutón akt z pomocu prawniskich srědkow nadběhować.

3. Forma a postajeny čas
Wustawowa skóržba ma so pisomnje zapodać a wopodstatnić. (Dospołne) připósłanje z pomocu telefaksa je dosahace. Pódla, wot prěnjeho januara 2018 je wotewrjeny přistup za elektronisce signowane a za zaklučowane elektroniske dokumenty přez elektroniski sudnistwowy a zarjadniski póstowy kašćik (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach - EGVP). Bliše informacije namakajće pod www.egvp.de.

Časowa doba za  zapodaće a wopodstatnjenje wustawoweje skóržby přećiwo zarjadniskim a sudniskim rozsudam wučinja jedyn měsac. Započina so z dnjom, na kotrymž so posledni sudniski rozsud přisłušnych instancow w pisomnje dospołnej formje formelnje dóndźe abo bjezformnje zdźěli. Zo by so dodźerženje postajeneho časa přepruwować móhło, dyrbi so dźeń přichada spisa zdźělić. Wustawowa skóržba přećiwo zakonjej abo druhemu wyšnostnemu aktej, přećiwo kotremuž njeje prawniski puć  wotewrjeny, dyrbi so w běhu jednoho lěta po nabyću płaćiwosće abo po wukazu zapodać.

4. Naroki na wopodstatnjenje
We wustawowej skóržbje ma so porokowany wyšnostny akt dokładnje woznamjenić. Při sudniskich rozsudach abo zarjadniskich aktach maja so znajmjeńša sudnistwo resp. instanca, datum a aktowe znamjo naspomnić.
Nimo toho ma so jako zranjene wobhladane zakładne prawo wustawy Swobodneho stata Sakskeje pomjenować abo na kóždy pad po jeho prawniskim wobsahu woznamjenić. Njeje móžno zranjenje druhich prawow, na př. tajkich Zakładneho zakonja, porokować.
Skónčnje ma so w detailu  rozłožić, w čim so twjerdźene zranjenje zakładneho prawa widźi. Z přednjesenjom dyrbi so – bjez wužiwanja  aktow – we dosahacej jasnosći móžnosć zranjenja porokowanych zakładnich prawow pokazać. K tomu měli so wšě podłožki, na kotreź so přednjesenje skóržby  zepěra, předewšěm wobskoržene rozsudy, w kopijach předpołožić. To samsne płaći za wšě podłožki, z kotrychž wuchadźa, zo a z kajkim  wopodstatnjenjom buchu prawniske srědki (hlej čo. 2) přećiwo tutym rozsudam  zapodate.

5. Zastupowanje
Byrnjež za zapodaće wustawoweje skóržby prawiznik trěbny njebył, doporuča so formalnych wuměnjenjow dla konsultacija prawiznika. Štóž chce so zastupować dać, móže jenož prawiznika abo wysokošulskeho wučerja na polu prawa wolić. Wotpowědna połnomóc ma so pisomnje w originalu předpołožić a dyrbi so wuraznje na jednanje před Wustawowym sudnistwom poćahować. Powšitkowna procesowa połnomóc njedosaha.

6. Kóšty
Jednanje před Wustawowym sudnistwom wotměwa so bjez sudniskich kóštow. Je-li wustawowa skóržba wuspěšna, so trěbne wudawki – to rěka předewšěm ewentualne kóšty za prawiznika – zarunaja.

7. Pomoc při kóštach za proces
Kaž w jednanjach před fachowymi sudnistwami přińdźe tež w jednanjach před Wustawowym sudnistwom pomoc při kóštach za proces – předewšěm přirjadowanje prawiznika – jenož potom do prašenja, njeje-li skóržbnik scyła abo zdźěla kmany, trěbne kóšty sam  zwjesć a ma-li wotpohladana wustawowa skóržba šansy na wuspěch a njeje rozwólna.
 

Marginalspalte

© Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen