1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

zasady jednanja

Wotběh jednanja, kotryž wotwisuje wot družiny jednanja, regulujetaj Zakoń wo Wustawowym sudnistwje Swobodneho stata Sakskeje a Jednanski porjad Wustawoweho sudnistwa Swobodneho stata Sakskeje. Dalše předpisy postupowanja namakaja so w Zakonju wo Zwjazkowym wustawowym sudnistwje (BVerfGG), na kotryž skedźbnja § 10 Zakonja wo Wustawowym sudnistwje Swobodneho stata Sakskeje.

1. Jenož w ertnym jednanju wobsteji winowatosć, so zastupować dać wot prawiznika, dopušćeneho na někajkimžkuli němskim sudnistwje, abo wot wučerja prawa na někajkejžkuli z statnych abo statnje připóznatych wysokich šulow někajkehožkuli sobustawskeho stata Europskeje Unije, někajkehožkuli druheho zrěčenskeho stata zrěčenja wo Europski Hospodarski Rum abo Šwicarskeje, kotryž ma kmanosć za zastojnstwo sudnika. Wuwzaća płaća při tym za zwjazk, kraje kaž tež za zakonje dawace zjednoćenstwa. Hewak je wobdźělenym přewostajene, hač chcedźa so zastupować dać (§ 10 Zakonja wo Wustawowym sudnistwje Swobodneho stata Sakskeje – SächsVerfGHG, § 22 Zakonja wo Zwjazkowym wustawowym sudnistwje - BVerfGG).

2. Wobzamknjenjakmane je wustawowe sudnistwo, jeli su znajmjeńša sedmjo sudnicy, mjez nimi znajmjeńša štyrjo powołanscy sudnicy, při rozsudźe wobdźěleni. Při wothłosowanjach rozsudźa wjetšina wobdźělenych sudnikow. Jeničce w jednanjach wo próstwje wo woteznaće mandata abo zastojnstwa čłonam krajneho sejma abo statneho knježerstwa je za rozsud na njelěpšinu čłona wjetšina dweju třećinow hłosow k rozsudej powołanych wustawowych sudnikow trěbna. Jeli rozsudźi wustawowe sudnistwo wuwzaćnje w zestawje wosmjoch sudnikow, njehodźi so při jenakosći hłosow njezjednoćomnosć z wustawu abo přeńdźenje přećiwo njej zwěsćić a próstwa je z tym wotpokazana (§ 8 Zakonja wo Wustawowym sudnistwje Swobodneho stata Sakskeje - SächsVerfGHG).

3. Wustawowe sudnistwo rozsudźa zasadnje po přewjedźenju ertneho jednanja, kotrež je přeco zjawne. W jednanjach wo wustawowych skóržbach rozsudźi so prawidłownje bjez ertneho jednanja (§§ 10, 30 wotst. 7 Zakonja wo Wustawowym sudnistwje Swobodneho stata Sakskeje - SächsVerfGHG, § 25 Zakonja wo Zwjazkowym wustawowym sudnistwje - BVerfGG). W tamnych jednanjach smědźa so wobdźěleni wuraznje ertneho jednanja wzdać. Jeničce w jednanjach wo woteznaću mandata za krajny sejm abo sobustawstwa w statnym knježerstwje je wone zasadnje předpisane.

Rozsudy na zakładźe ertneho jednanja tworja so přez wusud, tajke bjez ertneho jednanja přez wobzamknjenje.

4. Hinak hač po předpisach płaćacych za Zwjazkowe wustawowe sudnistwo je přez Zakoń wo Wustawowym sudnistwje Swobodneho stata Sakskeje wosebity wotum (tak mjenowana „dissenting opinion“) runje tak wuzamknjeny kaž móžnosć wozjewjenja poměra hłosow w rozsudźe (§ 13 Zakonja wo Wustawowym sudnistwje Swobodneho stata Sakskeje - SächsVerfGHG).

5. Rozsudy Wustawoweho sudnistwa wjazaja wšitke wustawowe organy, instancy a sudnistwa. W jednanjach abstraktneje a konkretneje kontrole normow kaž tež kontrole normow na komunalnu próstwu maja wone wyše toho móc zakonja. Samsne płaći, hdyž wopokaza so we wobłuku jednanja wo wustawowej skóržbje zakoń jako z wustawu zjednoćomny abo njezjednoćomny abo jako njepłaćiwy (§ 14 Zakonja wo Wustawowym sudnistwje Swobodneho stata Sakskeje - SächsVerfGHG). Při rozsudach wo tym, hač wotpowěduje zakoń wustawje, ma so formula rozsuda přez statneho ministra za justicu w Sakskim zakońskim a wukazowym łopjenju (SächsGVBl) wozjewić.

6. Prašenja sudniskich kóštow a zarunanja wudawkow rjaduje § 16 Zakonja wo Wustawowym sudnistwje Swobodneho stata Sakskeje (SächsVerfGHG).

Marginalspalte

© Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen